centos下安装npm 已经更新到最新

npm centos 文章 2021-09-11 13:48 7 0 全屏看文

0、下载

cd /usr/local
wget https://npm.taobao.org/mirrors/node/v10.14.1/node-v10.14.1-linux-x64.tar.gz

1、解压

$ tar zxf node-v8.9.0-linux-x64.tar.gz

2、移动到指定目录

$ mv node-v8.9.0-linux-x64 /usr/local/node

3、在/usr/bin 目录下建立软连接 ,变为全局

$ cd  /usr/bin
$ ln -s /usr/local/node/bin/node node
$ ln -s /usr/local/node/bin/npm npm

4、输入命令 node -v,npm -v 检测是否安装成功

$ node -v
$ npm -v

5、安装cnpm

$ npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
$ cd /usr/bin
$ ln -s /usr/local/node/lib/node_modules/cnpm/bin/cnpm cnpm


如果需要更新成最新的npm版本,请执行:

 npm install npm@latest -g


作者:Hi小胡
链接:https://www.jianshu.com/p/7f76d3c15ef5
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。


-EOF-